Nguyễn Dũng

Chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn, kiêm thiết kế và quản trị Website, đặc biệt là các vấn đề liên quan lĩnh vực du lịch và dịch vụ vận tải.